Hus 21/Vänern – kraftförsörjning av forskningsutrustning

Elektrotekniska Byrån har projekterat el-, kraft-, och telesystem till Hus 21/Vänern, som är en del av Karlstads universitet. Det är en mötesplats där samhälle, näringsliv och forskning samverkar och som byggts utifrån hårda krav på hållbarhet och flexibilitet.

Målet med Hus 21/Vänern var att skapa en mötesplats som är långsiktigt hållbar både utifrån ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Utgångspunkten i arbetet var ett miljöprogram med tydliga mål och förutsättningar för miljöarbetet inom områdena energi, materialhushållning, utfasning av farliga ämnen och inomhusklimat.

– Vårt uppdrag bestod av att ta fram LCC-kalkyler (livscykelkostnad) och bygghandlingar för el- och kraftförsörjning. Vi hade mycket kontakt med forskarna i projektet, vilket var intressant och ganska annorlunda, berättar Jonas Bjuresäter, vd, Elektrotekniska Byrån.

Självförsörjande inom värme och kyla

För att nå upp till de höga ambitionerna inom hållbarhet, energi och inomhusklimat har man använt ett stort antal innovativa tekniska lösningar. Några exempel är ett marklager som gör byggnaden i princip självförsörjande inom värme och kyla, närvarostyrda ventilationsdon som minskar energimängden stort, ljussensorer som tar tillvara dagsljuset.

Effektiv samverkan mellan entreprenörerna

Kompetensen utnyttjades på ett effektivt sätt i projektet och samarbetet mellan totalentreprenör och övriga aktörer fungerade mycket bra. Till exempel fick alla parter vara med och påverka val av produkter. Att alla aktörer tillsammans med högsta ledningen på Akademiska hus och Karlstads universitet var delaktiga skapade förståelse för byggprocessen, möjliggjorde snabba beslut, minimerade antalet ändringar och minskade kostnaderna.

– Det var kul att vi var delaktiga i så hög utsträckning. Vi satt tillsammans med Beställarorganisationen entreprenör och byggare för att diskutera exempelvis vilka armaturer som skulle passa bäst. Elförsörjningen till forskningsutrustningen var även en extra rolig utmaning, förklarar Jonas.

Användarvänliga lokaler

Förutom att resultatet blev hållbart både miljömässigt och ekonomiskt, är lokalerna användarvänliga och funktionella.

– De som visast i Hus 21 är nöjda med funktioner och installationer och tycker att de är enkla att hantera, säger Jonas.

Fakta om projektet

Byggnadsår: 2006-2008
Byggherre: Akademiska Hus
Entreprenadform: Totalentreprenad med partneringavtal
Projektkostnad: 272 miljoner kronor
Yta:
– laboratorier och undervisning: 2 700 kvadratmeter
– bruttoarea: 15 600 kvm
– arbetsrum: 204 stycken á 7,2 kvadratmeter
– datasalar: 8
– pedagogiska verkstäder: 3 100 kvadratmeter
– antal våningar: 5
– caféplatser: 150
– en multimediastudio