Tjänster

Besiktning

Vi besiktar el- och teleanläggningar och brandskyddsanordningar.

Besiktning av el- och teleanläggningar

Vi har lång erfarenhet av entreprenadbesiktningar och revisionsbesiktningar av el- och teleanläggningar samt brandskyddsanordningar. Tack vare våra auktoriserade besiktningsmän kan vi hjälpa dig att undvika onödiga skador och driftavbrott.  

Elfel är en mycket vanlig orsak till olyckor och krissituationer, till exempel bränder, elavbrott eller personskador. Många av dessa kan undvikas genom rätt förebyggande arbete.

Många försäkringsbolag ställer krav på regelbunden revisionsbesiktning. Besiktningarna måste göras av en besiktningsingenjör som är auktoriserad av Elektriska Nämnden – försäkringsbolagens gemensamma organ för att öka elsäkerheten.

Auktoriserade besiktningsingenjörer

Våra tre besiktningsingenjörer är auktoriserade av Elektriska Nämnden och hjälper dig med revisionsbesiktning av dina elanläggningar. Genom regelbunden översyn förebygger du skador och undviker onödiga driftstopp.

Genom vår besiktning identifierar vi eventuella risker i din elanläggning och säkerställer att den uppfyller Elsäkerhetsverkets alla krav. I besiktningen ingår även dokumentation av fel som ger upphov till värmeutveckling. Värmeutveckling mäter vi med hjälp av en värmekamera.

Kontroll och besiktning av elanläggningar

Vi har även specialiserade tjänster för besiktning av elanläggningar.

Termografering av elanläggningar

Att mäta och kontrollera temperaturer i elanläggningar är en viktig del i att förebygga elfel. Därför ställer alltfler försäkringsbolag och fastighetsägare även krav på temperaturkontroller med värmekamera. Våra auktoriserade besiktningsingenjörer utför mätningar med värmekamera.

Certifierad besiktningsfirma brandskyddsanordningar

Vi är certifierade av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB (SBSC) och därmed godkända av myndigheter och försäkringsbolag att utföra leverans- och revisionsbesiktningar av brandskyddsanordningar.

Våra besiktningsmän brandskyddsanordningar är:

Brandlarm, cert-nr: 12-238.
Gassläcksystem, cert-nr: 15-35.
Utrymningslarm med talat meddelande, cert-nr: 17-380.

Brandlarm, cert-nr: 17-598.

Besiktning av brandskyddsutrustning

I byggnader där det rör sig många människor ska det självklart finnas brandskyddsutrustning. För att vara säker på att utrustningen verkligen fungerar måste du även besikta den. Vi är certifierade som besiktningsorgan för brandskyddsanordningar enligt SBF 1003:4.

Vi hjälper dig med normbesiktningar av automatiskt brandlarm, talat utrymningslarm och gassläcksanläggningar. Sjukhus, vårdboenden, industrier, kulturbyggnader, hotell och idrottshallar är exempel på byggnader där det krävs någon form av brandskyddsutrustning.

Besiktningskrav & kontroller av brandskyddsutrustning

Myndigheter och försäkringsbolag ställer krav på regelbundna kontroller och besiktning vid installation av brandskyddsutrustningen enligt gällande norm (SBF 110). Genom att se till att din utrustning är besiktad ökar du säkerheten. Risken för skador minskar markant och du undviker onödiga driftavbrott och larm.

Vi är certifierad besiktningsfirma 

Vi är certifierad besiktningsfirma av brandskyddsanordningar och har därför behörighet att utföra besiktningar.