Om oss

Hållbarhetsarbete

På Elektrotekniska Byrån jobbar vi aktivt med hållbarhet.

Hållbarhetsarbete

På Elektrotekniska Byrån jobbar vi aktivt med hållbarhet och vi har en hållbarhetsplan som vi följer för att ständigt förbättra vårt miljöarbete. För oss är både små och stora insatser viktiga och på vårt kontor sorterar vi alla sopor och försöker välja miljövänliga alternativ på de inköp som görs. Även pappersförbrukning är något vi arbetar med att minska och vi återvinner det papper vi använder.

Samtliga av våra bilar är el- eller elhybridbilar och när det gäller längre resor väljer vi alltid tåg i första hand. Om valet står mellan flyg och tåg väger vi in kriterier för hur mycket tid vi sparar in om valet faller på en flygresa eller ej.

Energianvändning

På kontoret mäter vi vår energianvändning och vårt mål är att minska förbrukningen från år till år. Vårt larmsystem är kopplat till belysningen vilket innebär att när vi larmar på slocknar också belysningen i lokalerna. Dessutom har vi andelar i vindparken Vänern. Det är en vindkraftpark som består av tio vindkraftverk och med en total produktion på 30 MW.

Vi rekommenderar också våra kunder miljöanpassad projektering. Det innebär att vi erbjuder hållbara lösningar och produkter för våra kunder. På så vis kan vi påverka andra att också bidra till ett bättre klimat.

Etik och Moral

Genom att vi arbetar med konsultverksamhet där vi möter kunder dagligen har vi ett särskilt ansvar. Att vi i vårt yrke arbetar för det goda, är ett i grunden moraliskt uppdrag som har sin grund i en människosyn som bygger på respekt och likabehandling.

EBAB´s anseende är en av våra mest värdefulla tillgångar och detta påverkas av vårt agerande. Våra leverantörer och andra intressenter förväntar sig att vi upprätthåller en hög etisk profil och affärsmoral. Det är en självklarhet och en absolut nödvändighet att vi som arbetar i företaget har en god etik, hög integritet och god affärsmoral. Vår etiska policy med riktlinjer bygger på fyra grundläggande värderingar som tagits fram gemensamt av medarbetarna:

Ärlighet

Vi är ärliga och pålitliga. Vi ger våra kunder ärliga och tydliga besked. Vi har enbart affärsrelationer med parter som följer gällande lagstiftning och avtal.

Respekt

 Vi visar kunder och medarbetare hänsyn och respekt.

Likabehandling

Vi behandlar varje människa lika oberoende av ålder, kön, nationalitet, etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning.

Lojalitet

Vi ställer upp för varandra. Vi är lojala mot företaget och dess riktlinjer och värderingar.

Kom i kontakt

Referenscase